Get Adobe Flash player
Zakres działania
 

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w następujących dziedzinach:

 

Prawo administracyjne i podatkowe:

Doradzamy przedsiębiorcom m.in. w następujących sprawach:
- reprezentowanie Klientów w sprawach podatkowych i administracyjnych,
- przygotowywanie pism procesowych w imieniu Klientów w ramach postępowania podatkowych,
- przygotowanie odwołań na decyzje administracyjne, jak również decyzje podatkowe i reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami odwoławczymi,
- przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne decyzje administracyjne i podatkowe oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed tym sądem,
- przygotowywanie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w szczególności w sprawach podatkowych) i reprezentowanie klientów w postępowaniu przed tym sądem,
- kontrola podatkowa ostatecznych decyzji podatkowych pod kątem wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu odszkodowawczym przeciwko urzędom podatkowym,
- opracowywanie opinii prawnych odnośnie skomplikowanych zagadnień prawnych.

 

Prawo cywilne:

Doradzamy przedsiębiorcom w sprawach o charakterze cywilnoprawnym, np.
- przygotowywanie i sprawdzanie umów, które podlegają prawu polskiemu.
- uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umowy, przygotowywanie postanowień umownych i listów intencyjnych,
- doradztwo prawne,
- opracowywanie opinii prawnych,
- przygotowywanie pism procesowych,
- prowadzenie postępowań ugodowych pomiędzy kontrahentami,
- odszkodowania,
- występowanie w procesie w imieniu klientów przed sądami wszystkich instancji.

 

Prawo gospodarcze:

Doradzamy przedsiębiorcom m.in. w następujących sprawach:
- tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw, przeprowadzanie zgromadzeń wspólników, zmiany i dopasowywanie umów spółek do obowiązującego prawa,
- reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym (wpisy i zmiany wpisów),
- doradztwo prawne przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
- doradztwo prawne przy tworzeniu fundacji, stowarzyszeń (przygotowywanie statutu, powołanie statutowych organów).

 

Prawo pracy:

Doradzamy przedsiębiorcom we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, np.
- reprezentowanie pracodawcy i pracownika w procesie,
- tworzenie zakładowych aktów prawnych w zakresie prawa pracy, takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- przygotowywanie projektów umów o pracę (także z zakazem konkurencji),
- przygotowywanie projektów wypowiedzeń i wypowiedzeń zmieniających,
- przygotowywanie uzasadnień dla udzielenia kar porządkowych,
- przygotowywanie porozumień pomiędzy pracodawcą i pracownikiem,
- opracowywanie opinii prawnych w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

 

Windykacja należności:

Dochodzenie należności dzieli się na 3 etapy:

- Postępowanie przedsądowe
Kancelaria w imieniu Klienta stara się załatwić spór ugodowo i w ten sposób doprowadzić do spłaty należności bez angażowania sądu.

- Postępowania sądowe
Radca prawny przygotowuje pozew i dokonuje wyboru trybu postępowania (sporne czy nakazowe) w zależności od dokumentów i stanu faktycznego. Reprezentowanie Klientów obejmuje także obecność podczas rozpraw.

- Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
W przypadku, gdy Klient sobie tego życzy Kancelaria przeprowadza postępowanie zabezpieczające, aby zapewnić realizację orzeczenia, które kończy spór prawny.
Po zaopatrzeniu tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności i w przypadku, gdy z własnej woli dłużnik nie płaci, Kancelaria wszczyna postępowanie egzekucyjne.